Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Nagrody

Nagrody pieniężne:

pierwsza nagroda – 50 000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych); druga nagroda – 35 000,00 zł netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych); trzecia nagroda – 20 000,00 zł netto (dwadzieścia tysięcy złotych);

oraz

nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie Opracowania konkursowego

albo

nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie Opracowania konkursowego.
A także wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dwóch opracowań konkursowych w wysokości 15 000,00 zł netto (piętnaście tysięcy złotych) każde.