Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

O konkursie

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu opracowania konkursowego dotyczącego koncepcji Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Materiałach do konkursu. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny. Na podstawie rozstrzygnięcia Konkursu, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie zlecone wykonanie Dokumentacji. Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i pełnym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działce ewidencyjnej nr 7/6. Inwestycja na działce ewidencyjnej nr 7/6 powinna być zaprojektowana tak, aby możliwe było zrealizowanie na pozostałych działkach kwartału (7/3, 7/4, 7/5) jednej bądź kilku niezależnych inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Inwestycja „Furmańska’ ma spełniać przede wszystkim cel szczegółowy Programu Wieloletniego nr 5 czyli wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Zalecane jest aby planowany obiekt posiadał aktywny parter – punkt styku między kampusem a miastem. Dzięki otwarciu parterów, budynek będzie miał szansę wspierać interakcje i przypadkowe spotkania, bardzo ważne do rozwoju badawczego i naukowego. Aby wspierać innowacje zaplonowano w budynku nowoczesny kompleks Learning Center, wspierający rozwój badawczy przyszłych jednostek UW. Ambicją Uniwersytetu Warszawskiego jest, oprócz uzyskania potrzebnych parametrów użytkowych, uspołecznianie przestrzeni i podnoszenie jakości życia publicznego – stworzenie budynku o roli miastotwórczej, który poza pełnieniem funkcji naukowo-dydaktycznej byłby ważnym obiektem publicznym na mapie miasta. Celem nadrzędnym jest aby wybudowany budynek był elastyczny, adaptowalny do zmieniających się potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych oraz aby mógł pełnić funkcję obiektu międzywydziałowego. Inwestycja będzie przeznaczona na potrzeby Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji) oraz Wydziału Socjologii, a także jednostek Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Studiów Politycznych.