Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Informacja

Warszawa, 8 stycznia 2021 r. 

UCZESTNICY KONKURSU 

Szanowni Państwo, 

Informuję, że Zamawiający dokonał zmiany terminu składania opracowań konkursowych - nowym terminem do którego ww. opracowania mogą być składane jest: 17 lutego 2021r (środa) do godziny 15.00. 

W związku z tym następujące zapisy Regulaminu konkursu otrzymują brzmienie:

 • Rozdz. IV Szczegółowe informacje, p. 3 Harmonogram konkursu, poz.9 Przyjmowanie Opracowań konkursowych - 16.01.2021- 17.02.2021
 • Rozdz. XI Sposób opracowania i składania Opracowań konkursowych, p.3 Sposób miejsce i termin składania Opracowań konkursowych, ppkt 3.1 i 3.2;
  3.1 Opracowania konkursowe należy składać w formie graficznej i pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 15.00, za pokwitowaniem złożenia Opracowania konkursowego (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) na adres:
  Stowarzyszenie Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa

  3.2. Opracowania konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane w sposób następujący:
  OPRACOWANIE KONKURSOWE SKŁADANE W JEDNOETAPOWYM, REALIZACYJNYM KONKURSIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM na opracowanie koncepcji architektonicznej  wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn."Uniwersytet Warszawski 2016-2025" nie otwierać do dnia 17 lutego 2021 r. do godz. 15.00
  oraz oznakowane NUMEREM nadanym wszystkim elementom Opracowania konkursowego.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Marek Szeniawski 

Sekretarz Sądu Konkursowego

Załączniki: