Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

KONKURS SARP nr 1000 „FURMAŃSKA”

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

ZADANIE:

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu opracowania konkursowego dotyczącego koncepcji Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Materiałach do konkursu. Konkurs był otwarty, jednoetapowy i realizacyjny. Na podstawie rozstrzygnięcia Konkursu, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie zlecone wykonanie Dokumentacji. Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i pełnym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

Celem konkursu było przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działce ewidencyjnej nr 7/6. Inwestycja na działce ewidencyjnej nr 7/6 powinna być zaprojektowana tak, aby możliwe było zrealizowanie na pozostałych działkach kwartału (7/3, 7/4, 7/5) jednej bądź kilku niezależnych inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Inwestycja „Furmańska” ma spełniać przede wszystkim cel szczegółowy Programu Wieloletniego nr 5 czyli wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Zalecane jest, aby planowany obiekt posiadał aktywny parter – punkt styku między kampusem a miastem. Dzięki otwarciu parterów, budynek będzie miał szansę wspierać interakcje i przypadkowe spotkania, bardzo ważne do rozwoju badawczego i naukowego. Aby wspierać innowacje zaplonowano w budynku nowoczesny kompleks Learning Center, wspierający rozwój badawczy przyszłych jednostek UW. Ambicją Uniwersytetu Warszawskiego jest, oprócz uzyskania potrzebnych parametrów użytkowych, uspołecznianie przestrzeni i podnoszenie jakości życia publicznego – stworzenie budynku o roli miastotwórczej, który poza pełnieniem funkcji naukowo-dydaktycznej byłby ważnym obiektem publicznym na mapie miasta. Celem nadrzędnym jest aby wybudowany budynek był elastyczny, adaptowalny do zmieniających się potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych oraz aby mógł pełnić funkcję obiektu międzywydziałowego. Inwestycja będzie przeznaczona na potrzeby Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji) oraz Wydziału Socjologii, a także jednostek Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Studiów Politycznych.


W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia) uniemożliwiającą odbycie posiedzenia Sądu Konkursowego w Pawilonie Wystawowym w siedzibie SARP, w której eksponowane są opracowania konkursowe (plansze, makiety i opisy), podjęto decyzję o przeprowadzeniu posiedzeń w trybie wideokonferencji. 

Wersja elektroniczna opracowań konkursowych została dostarczona członkom Sądu Konkursowego a następnie uzupełniona o przygotowane zdjęcia makiet wykonanych przez Uczestników (skala 1:500) i eksponowanych w tzw. „makiecie-matce”.

Decyzją Organizatora wystawa prac konkursowych, z tych samych powodów, będzie miała formę elektroniczną.

Sąd Konkursowy w składzie:

 • Przewodnicząca Sądu: arch. Marta Sękulska-Wrońska, KSK Oddział Warszawski SARP
 • Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW
 • Sędzia Referent: arch. Piotr Kuś, KSK Oddział Warszawski SARP
 • Sędzia: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
 • Sędzia: Michał Brutkowski, przedstawiciel UW
 • Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW
 • Sędzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Sędzia: arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, KSK Oddział Warszawski SARP
 • Sędzia: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, KSK SARP Oddział Kraków
 • Sędzia: dr hab. Barbara Lewenstein, UW
 • Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, UW

oraz Sędziowie Zapasowi:

 • Sędzia Zapasowy: arch. Tomasz Podniesiński, przedstawiciel UW
 • Sędzia Zapasowy: arch. Oliwia Dec-Wolszczak, KSK Oddział Warszawski SARP

Sekretarz Sądu Konkursowego: 

 • arch. krajobrazu Marek Szeniawski, KSK Oddział Warszawski SARP

informuje, że w konkursie zostało złożonych w terminie 27 opracowań konkursowych, z czego wszystkie prace podlegały ocenie. 

W posiedzeniach (wideokonferencja) Sądu Konkursowego, dotyczących oceny prac konkursowych, Sąd Konkursowy obradował w pełnym składzie. 

Decyzją członków Sądu Konkursowego obecnych na posiedzeniu w dniach 4 i 5 marca 2021 r., po dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych, w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu Konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, rozstrzygnięto Konkurs jak następuje:

I NAGRODĘ w wysokości 50.000,00 netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje: 

Opracowanie konkursowe o numerze 024 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 04 08 04

UCZESTNIK KONKURSU: 

PIOTR BUJNOWSKI – ARCHITEKT

Autorzy projektu:

 • arch. Piotr Bujnowski
 • arch. Katarzyna Magdzik
 • arch. Maciej Koczocik
 • arch. Dominika Dydyszko
 • arch. Ewa Grządka
 • arch. Paula Wróblewska
 • arch. Małgorzata Łysik
 • arch. Krzysztof Makowski

Wizualizacje:

 • arch. Piotr Banak

Makieta:

 • Jakub Morkowski
 • Adam Perka

Konsultant ds. instalacji:

 • mgr inż. Michał Olejnik
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Praca ta w ocenie Jury w najlepszy sposób realizuje intencję integracji nowego obiektu z sąsiedztwem wykorzystując naturalny kontekst i poprzez zaproponowane rozwiązania projektowe podnosi jego walory zapraszając do współtworzenia życia akademickiego. Zdecydowana decyzja projektowa o wycofaniu linii zabudowy i pozostawieniu istniejącego szpaleru drzew przy ulicy dobrej współgra z lokalizacją wejść do budynku, z proporcjami traktów i organizacją przestrzeni wokół zielonego dziedzińca. Zaproponowana forma pozwala na kontynuację zabudowy ale jej nie determinuje, bez utraty na wyrazie architektonicznym czy funkcjonalności założeń projektowych. Doceniono przejrzystą organizację funkcji trafne odczytanie przez autorów rangi poszczególnych przestrzeni i relacji między nimi. Modularność układu konstrukcyjnego i podział szkleń, pozwala na elastyczność aranżacji przestrzeni. Zadbano o doświetlenie części pomieszczeń poziomu -1 atrakcyjnie kształtując przestrzeń zielonego dziedzińca. Rozwiązania dostępności ocenia się jako prawidłowe. Autorzy przedstawili intencję projektu jako kompozycję rozwiązań pasywnych i aktywnych, dokonali wyboru rozwiązań realizujących intencję projektowania w myśl zrównoważonego rozwoju. Jako obiekt realizowany na dziesięciolecia autorzy wybrali konstrukcję żelbetową. Z dużą świadomością materiału zaproponowano autorskie detale stanowiące o niepowtarzalnym charakterze budynku jednocześnie kolorystyką i uporządkowaniem wskazując na przynależność do kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. 

II NAGRODĘ w wysokości 35.000,00 netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie konkursowe o numerze 001 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 48 26 07

UCZESTNIK KONKURSU: 

KURYŁOWICZ & ASSOCIATES Sp. z o.o.

Zespół autorski:

Architektura – KURYŁOWICZ & ASSOCIATES:

 • prof. dr. hab. arch. Ewa Kuryłowicz
 • arch. Piotr Kuczyński
 • arch. Maria Saloni-Sadowska
 • arch. Katarzyna Flasińska-Rubik
 • arch. Aleksander Krauze
 • arch. Paulina Kalska
 • arch. Marcin Kitala
 • arch. Paweł Nowak
 • arch. Tomasz Pniewski
 • arch. Piotr Prokopowicz
 • arch. Marcin Szubski

Współpraca autorska w zakresie:

Architektura krajobrazu:

 • arch. krajobrazu Robert Nowicki
 • arch. krajobrazu Aleksandra Słodka

Konstrukcja – Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP

 • mgr inż. Piotr Kapela
 • dr inż. Piotr Pachowski

Instalacje – ROGER PRESTON Polska

 • mgr inż. Jarosław Tyszko
 • mgr inż. Mariusz Blechar
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Pracę tę doceniono za interesującą kompozycję przestrzenną, wrażliwe kształtowanie kompozycji pierzei ul. Dobrej i poszukiwanie formy architektonicznej pasującej skalą do otoczenia. Rekreacyjny dziedziniec zaproponowano w centralnej części kwartału co determinuje jego charakter jako przestrzeni półprywatnej. Na uwagę zasługuje koncepcja kaskadowego holu wejściowego jako przestrzeni wyraźnie centralnej, pozwalającej na integrację społeczności akademickiej. Autorzy nadali czwartej kondygnacji wyraźnie odmienny uspokojony charakter. Pozytywnie oceniono wprowadzenie sal dydaktycznych na tę kondygnację.

III NAGRODĘ w wysokości  20.000,00 netto (dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie  konkursowe o numerze 014 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 83 06 14

UCZESTNIK KONKURSU:

M.O.C. ARCHITEKCI sp. z o.o. sp. k.

Zespół autorski: 

 • Ewa Janik 
 • Błażej Janik 
 • Martyna Wyrwas 
 • Agata Wiatrek 
 • Agata Machnio 
 • Olga Lipińska
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Pracę doceniono za spójne decyzje projektowe łączące walory użytkowe, realizujące intencje efektywności energetycznej z detalem fasady i kompozycji bryły budynku. Obiekt wydaje się być enklawą, ostoją skrytą za płaszczem lekkiej fasady nawiązującej do zielonego kontekstu lokalizacji wyraźnie zaznaczają współczesny charakter budynku. 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 15 000 zł netto (piętnaście tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie  konkursowe o numerze 009 - numer nadany przez Uczestnika konkursu –  42 69 00

UCZESTNIK KONKURSU:

BABYN MICHAŁOWSKI WOŹNIAK

Zespół autorski:

 • Ernest Babyn
 • Michał Michałowski
 • Michał Woźniak
 • Daniel Ziółek
 • Jacek Płochocki, instalacje
 • Kazimierz Łatak, architekt 
 • Natalia Budnik, architekt krajobrazu
 • Anna Cisaviková, współpraca
 • Patrycja Tarnowska, wizualizacja 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Pracę wyróżniono za autorskie poszukiwania formy budynku jako pawilonu w zieleni, którego kształt determinują aspekty użytkowe i efektywności energetycznej. Niezbędne byłyby jednak zmiany rozwiązań doświetlenia pomieszczeń. Na szczególną uwagę zasługuje dogłębna analiza aspektów niebiesko-zielonej infrastruktury, w tym dbałość o utrzymanie lokalnej bioróżnorodności i poszanowania przyrody.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) netto otrzymuje:

Opracowanie konkursowe o numerze 015 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 50 72 49

UCZESTNIK KONKURSU:

AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI sp. z o.o. - sp. k. 

Zespół autorski: 

 • Andrzej Marek Chołdzyński, autor projektu 
 • Artur Caban 
 • Joanna Arent-Trzmiel 
 • Tomasz Birezowski 
 • Krzysztof Bochniak 
 • Tomasz Burno 
 • Piotr Dynowski 
 • Mirosław Falkowski 
 • Jacek Hawrylak 
 • Jerzy Krzemiński 
 • Leszek Lubański 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Sąd docenił pracę za kunszt projektu z wykorzystaniem technologii drewnianej oraz za odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i terenem, dając wyraz szczególnej troski o przyszłość zjawisk społecznych, technologicznych oraz środowiskowych w całym cyklu funkcjonowaniu budynku. Na uwagę zasługuje również poszukiwanie formy budynku jako zespołu brył co pozwala na optyczną redukcję skali. Ta decyzja projektowa jednak zdeterminowała układ funkcjonalny wnętrza również je dzieląc i tworząc złożony układ komunikacyjny. 

Sąd Konkursowy nie uznał za konieczne zwrócenia się do Uczestników konkursu w trybie art. 123 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.