Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Wystawa prac konkursowych

Wystawa prac konkursowych

KONKURS SARP nr 1000 „FURMAŃSKA”

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

ZADANIE:

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu opracowania konkursowego dotyczącego koncepcji Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Materiałach do konkursu. Konkurs był otwarty, jednoetapowy i realizacyjny. Na podstawie rozstrzygnięcia Konkursu, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie zlecone wykonanie Dokumentacji. Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i pełnym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

Celem konkursu było przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działce ewidencyjnej nr 7/6. Inwestycja na działce ewidencyjnej nr 7/6 powinna być zaprojektowana tak, aby możliwe było zrealizowanie na pozostałych działkach kwartału (7/3, 7/4, 7/5) jednej bądź kilku niezależnych inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Inwestycja „Furmańska” ma spełniać przede wszystkim cel szczegółowy Programu Wieloletniego nr 5 czyli wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Zalecane jest, aby planowany obiekt posiadał aktywny parter – punkt styku między kampusem a miastem. Dzięki otwarciu parterów, budynek będzie miał szansę wspierać interakcje i przypadkowe spotkania, bardzo ważne do rozwoju badawczego i naukowego. Aby wspierać innowacje zaplonowano w budynku nowoczesny kompleks Learning Center, wspierający rozwój badawczy przyszłych jednostek UW. Ambicją Uniwersytetu Warszawskiego jest, oprócz uzyskania potrzebnych parametrów użytkowych, uspołecznianie przestrzeni i podnoszenie jakości życia publicznego – stworzenie budynku o roli miastotwórczej, który poza pełnieniem funkcji naukowo-dydaktycznej byłby ważnym obiektem publicznym na mapie miasta. Celem nadrzędnym jest aby wybudowany budynek był elastyczny, adaptowalny do zmieniających się potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych oraz aby mógł pełnić funkcję obiektu międzywydziałowego. Inwestycja będzie przeznaczona na potrzeby Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji) oraz Wydziału Socjologii, a także jednostek Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Studiów Politycznych.


W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia) uniemożliwiającą odbycie posiedzenia Sądu Konkursowego w Pawilonie Wystawowym w siedzibie SARP, w której eksponowane są opracowania konkursowe (plansze, makiety i opisy), podjęto decyzję o przeprowadzeniu posiedzeń w trybie wideokonferencji. 

Wersja elektroniczna opracowań konkursowych została dostarczona członkom Sądu Konkursowego a następnie uzupełniona o przygotowane zdjęcia makiet wykonanych przez Uczestników (skala 1:500) i eksponowanych w tzw. „makiecie-matce”.

Decyzją Organizatora wystawa prac konkursowych, z tych samych powodów, będzie miała formę elektroniczną.

Sąd Konkursowy w składzie:

 • Przewodnicząca Sądu: arch. Marta Sękulska-Wrońska, KSK Oddział Warszawski SARP
 • Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW
 • Sędzia Referent: arch. Piotr Kuś, KSK Oddział Warszawski SARP
 • Sędzia: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
 • Sędzia: Michał Brutkowski, przedstawiciel UW
 • Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW
 • Sędzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Sędzia: arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, KSK Oddział Warszawski SARP
 • Sędzia: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, KSK SARP Oddział Kraków
 • Sędzia: dr hab. Barbara Lewenstein, UW
 • Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, UW

oraz Sędziowie Zapasowi:

 • Sędzia Zapasowy: arch. Tomasz Podniesiński, przedstawiciel UW
 • Sędzia Zapasowy: arch. Oliwia Dec-Wolszczak, KSK Oddział Warszawski SARP

Sekretarz Sądu Konkursowego: 

 • arch. krajobrazu Marek Szeniawski, KSK Oddział Warszawski SARP

poinformował, że do konkursu zostało złożonych w terminie 27 opracowań konkursowych, z czego wszystkie prace podlegały ocenie.

W posiedzeniach (wideokonferencja) Sądu Konkursowego, dotyczących oceny prac konkursowych, Sąd Konkursowy obradował w pełnym składzie. 

Decyzją członków Sądu Konkursowego obecnych na posiedzeniu w dniach 4 i 5 marca 2021 r., 
po dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych, w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu Konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, rozstrzygnięto Konkurs jak następuje:

I NAGRODĘ w wysokości 50.000,00 netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymało:

Opracowanie konkursowe o numerze 024  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 04 08 04

UCZESTNIK

PIOTR BUJNOWSKI – ARCHITEKT

Autorzy projektu:

 • Arch. Piotr Bujnowski
 • Arch. Katarzyna Magdzik
 • Arch. Maciej Koczocik
 • Arch. Dominika Dydyszko
 • Arch. Ewa Grządka
 • Arch. Paula Wróblewska
 • Arch. Małgorzata Łysik
 • Arch. Krzysztof Makowski

Wizualizacje:

 • Arch. Piotr Banak

Makieta:

 • Jakub Morkowski
 • Adam Perka

Konsultant ds. instalacji:

 • Mgr inż. Michał Olejnik
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Praca ta w ocenie Jury w najlepszy sposób realizuje intencję integracji nowego obiektu z sąsiedztwem wykorzystując naturalny kontekst i poprzez zaproponowane rozwiązania projektowe podnosi jego walory zapraszając do współtworzenia życia akademickiego. Zdecydowana decyzja projektowa o wycofaniu linii zabudowy i pozostawieniu istniejącego szpaleru drzew przy ulicy dobrej współgra z lokalizacją wejść do budynku, z proporcjami traktów i organizacją przestrzeni wokół zielonego dziedzińca. Zaproponowana forma pozwala na kontynuację zabudowy ale jej nie determinuje, bez utraty na wyrazie architektonicznym czy funkcjonalności założeń projektowych. Doceniono przejrzystą organizację funkcji trafne odczytanie przez autorów rangi poszczególnych przestrzeni i relacji między nimi. Modularność układu konstrukcyjnego i podział szkleń, pozwala na elastyczność aranżacji przestrzeni. Zadbano o doświetlenie części pomieszczeń poziomu -1 atrakcyjnie kształtując przestrzeń zielonego dziedzińca. Rozwiązania dostępności ocenia się jako prawidłowe. Autorzy przedstawili intencję projektu jako kompozycję rozwiązań pasywnych i aktywnych, dokonali wyboru rozwiązań realizujących intencję projektowania w myśl zrównoważonego rozwoju. Jako obiekt realizowany na dziesięciolecia autorzy wybrali konstrukcję żelbetową. Z dużą świadomością materiału zaproponowano autorskie detale stanowiące o niepowtarzalnym charakterze budynku jednocześnie kolorystyką i uporządkowaniem wskazując na przynależność do kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. 

II NAGRODĘ w wysokości 35.000,00 netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych) otrzymało:

Opracowanie konkursowe o numerze 001 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 48 26 07

UCZESTNIK

KURYŁOWICZ & ASSOCIATES sp. z o.o.

Architektura KURYŁOWICZ & ASSOCIATES:

 • Prof. dr. Hab. Arch. Ewa Kuryłowicz
 • Arch. Piotr Kuczyński
 • Arch. Maria Saloni-Sadowska
 • Arch. Katarzyna Flasińska-Rubik
 • Arch. Aleksander Krauze
 • Arch. Paulina Kalska
 • Arch. Marcin Kitala
 • Arch. Paweł Nowak
 • Arch. Tomasz Pniewski
 • Arch. Piotr Prokopowicz
 • Arch. Marcin Szubski

współpraca autorska w zakresie:

Architektura krajobrazu:

 • Arch. krajobrazu Robert Nowicki
 • Arch. krajobrazu Aleksandra Słodka

Konstrukcja – Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP

 • Mgr inż.. Piotr Kapela
 • Dr inż. Piotr Pachowski

Instalacje – ROGER PRESTON Polska

 • Mgr inż. Jarosław Tyszko
 • Mgr inż. Mariusz Blechar
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Pracę tę doceniono za interesującą kompozycję przestrzenną, wrażliwe kształtowanie kompozycji pierzei ul. Dobrej i poszukiwanie formy architektonicznej pasującej skalą do otoczenia. Rekreacyjny dziedziniec zaproponowano w centralnej części kwartału co determinuje jego charakter jako przestrzeni półprywatnej. Na uwagę zasługuje koncepcja kaskadowego holu wejściowego jako przestrzeni wyraźnie centralnej, pozwalającej na integrację społeczności akademickiej. Autorzy nadali czwartej kondygnacji wyraźnie odmienny uspokojony charakter. Pozytywnie oceniono wprowadzenie sal dydaktycznych na tę kondygnację.

III NAGRODĘ w wysokości 20.000,00 netto (dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymało:

Opracowanie konkursowe o numerze 014 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 83 06 14

UCZESTNIK

M.O.C ARCHITEKCI sp. z o.o. s p. k.

zespół autorski:

 • Ewa Janik
 • Błażej Janik
 • Martyna Wyrwas
 • Agata Wiatrek
 • Agata Machnio
 • Olga Lipińska
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Pracę doceniono za spójne decyzje projektowe łączące walory użytkowe, realizujące intencje efektywności energetycznej z detalem fasady i kompozycji bryły budynku. Obiekt wydaje się być enklawą, ostoją skrytą za płaszczem lekkiej fasady nawiązującej do zielonego kontekstu lokalizacji wyraźnie zaznaczają współczesny charakter budynku. 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 15 000 zł netto (piętnaście tysięcy złotych) otrzymało:

Opracowanie konkursowe o numerze 009  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 42 69 00

UCZESTNIK

BABYN MICHAŁOWSKI WOŹNIAK

zespół autorski:

 • Ernest Babyn
 • Michał Michałowski
 • Michał Woźniak
 • Daniel Ziółek
 • Jacek Płochocki, instalacje
 • Kazimierz Łatak, architekt
 • Natalia Buchnik, architekt krajobrazu
 • Anna Cisaviková, współpraca
 • Patrycja Tarnowska, wizualizacja
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Pracę wyróżniono za autorskie poszukiwania formy budynku jako pawilonu w zieleni, którego kształt determinują aspekty użytkowe i efektywności energetycznej. Niezbędne byłyby jednak zmiany rozwiązań doświetlenia pomieszczeń. Na szczególną uwagę zasługuje dogłębna analiza aspektów niebiesko-zielonej infrastruktury, w tym dbałość o utrzymanie lokalnej bioróżnorodności i poszanowania przyrody.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) netto otrzymało:

Opracowanie konkursowe o numerze 015  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 50 72 49

UCZESTNIK

AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI spółka z o. o. sp. k.

zespół autorski:

 • Andrzej Marek Chołdzyński, autor projektu
 • Artur Caban
 • Joanna Arent-Trzmiel
 • Tomasz Birezowski
 • Krzysztof Bochniak
 • Tomasz Burno
 • Piotr Dynowski
 • Mirosław Falkowski
 • Jacek Hawrylak
 • Jerzy Krzemiński
 • Leszek Lubański
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Sąd docenił pracę za kunszt projektu z wykorzystaniem technologii drewnianej oraz za odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i terenem, dając wyraz szczególnej troski o przyszłość zjawisk społecznych, technologicznych oraz środowiskowych w całym cyklu funkcjonowaniu budynku. Na uwagę zasługuje również poszukiwanie formy budynku jako zespołu brył co pozwala na optyczną redukcję skali. Ta decyzja projektowa jednak zdeterminowała układ funkcjonalny wnętrza również je dzieląc i tworząc złożony układ komunikacyjny. 


Sąd Konkursowy nie uznał za konieczne zwrócenia się do Uczestników konkursu w trybie art. 123 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.


POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU: 

Opracowanie konkursowe o numerze 002 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 74 02 53

UCZESTNIK

Adam Gielniak

Poznań

zespół autorski:

 • Adam Gielniak
 • Marcel Skrzywanek
 • Kamila Melka
 • Dominik Paździor
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 003  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 93 53 71

UCZESTNIK

PROCHEM S.A.

zespół autorski:

 • Jakub Baczyński
 • Ewa Dobiecka
 • Karolina Tomaszek
 • Ariadna Zimnoch
 • Ewelina Robakowska
 • Robert Fąka
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 004  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 17 77 71

UCZESTNIK

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997 sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Krzysztof Frąckowiak
 • Aleksandra Kornecka
 • Katarzyna Weiss
 • Magdalena Lelonkiewicz
 • Rafał Hodyra
 • Przemysław Matejko
 • Iza Karolczak
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 005  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 39 75 18

UCZESTNIK

3XA sp. z o.o.

zespól autorski:

 • Łukasz Reszka
 • Maciej Kowaluk
 • Daria Gibiec
 • Jan Jopowicz
 • Agnieszka Bednarek
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 006  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 89 56 09

UCZESTNIK

DIM’84 DOM I MIASTO sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Czesław Bielecki – Główny Projektant
 • Anna Rybi
 • Angelika Andrzejewska
 • Jan Lenartowicz
 • Barbara Pietrasik
 • Łukasz Woleński
 • Dorota Gadomska

Konsultanci:

 • Piotr Adamski
 • Robert Kwiatkowski
 • Bartłomkiej Lupa

Makieta:

 • Piotr Twardo
Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 007  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 37 18 30

UCZESTNIK

PROJEKT PRAGA sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Karolina Tunajek
 • Marcin Garbacki
 • Damian Kasperowicz
 • Katarzyna Krokos
 • Joanna Ryżko
 • Zyzanna Sprogis
 • Zofia Stachura
 • Michał Sztolcman
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 008  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 14 12 25

UCZESTNIK

MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT

zespół autorski:

 • Mateusz Wejchert
 • Katarzyna Chmiel
 • Maciej Boguski
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 010  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 12 36 08

UCZESTNIK

KALATA ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.

zespół autorski:

 • Szymon Kalata
 • Eliza Kalata
 • Anna Jach
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 011  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 78 33 26

UCZESTNIK

22ARCHITEKCI sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Maciej Kowalczyk
 • Wojciech Conder
 • Michał Tatjewski
 • Aleksander Drzewiecki
 • Aleksandra Zubelewicz-Lada
 • Martyna Rose
 • Tomasz Jakubowski
 • Paweł Gumuła
 • Tomasz Sarcen (wizualizacje)
 • Mateusz Płoszaj-Mazurek (konsultacje w zakresie energooszczędności i rozwiązań przyjaznych środowisku)
Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 012  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 43 57 80

UCZESTNIK

FOROOM sp. z o.o.

zespół autorski:

 • mgr inż. arch. Bartłomiej Grotte
 • mgr inż. arch. Rafał Jedliński
 • mgr inż. arch. Maciej Pędzich
 • mgr inż. arch. Konrad Waligóra
 • mgr inż. arch. Zuzanna Jędrzejowska
 • mgr inż. arch. Hanna Kuta
 • mgr inż. arch. Kamil Machelak
 • mgr inż. arch. Magdalena Pawełczak
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 013  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 13 93 45

UCZESTNIK

Q-ARCH sp. z o.o.

zespół autorski:

autorzy:

 • mgr inż. arch. Karol Korycki
 • mgr inż. arch. Robert Kuzianik – Główny Projektant
 • mgr inż. arch. Anna Socha
 • mgr inż. arch. Iwona Syga
 • mgr inż. arch. Magdalena Tofil

wpółpraca :

 • mgr inż. Stanisław Gorczowski
 • mgr inż. Andrzej Kwiatkowski
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 016  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 22 44 88

UCZESTNIK

MAŁECCY BIURO PROJEKTOWE – WOJCIECH MAŁECKI

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 017  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 33 23 11

UCZESTNIK

HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI sp. z o.o.

zespół autorski:

autorzy:

 • Edzard Schultz
 • Anna Stryszewska-Słońska
 • Marta Wróblewska
 • Łukasz Kaczmarek
 • Adrianna Sowa
 • Wojciech Wiśniewski

konsultacje:

 • Andrzej Kowal
 • Łukasz Bugaj
 • Piotr Peregudowski
 • Jarosław Janeczek

makieta:

 • Łukasz Jagoda Studio
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 018  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 83 99 76

UCZESTNIK

PLUS3- ARCHITEKCI sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Katarzyna Głażewska
 • Grażyna Woźniak-Głażewska
 • Krzysztof Bagiński
 • Patryk Rosiński
 • Mateusz Dąbek
 • Aleksandra Stoltz
 • Natalia Kędziorek
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 019  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 00 50 13

UCZESTNIK

BLOK ARCHITEKCI sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Beata Pytko
 • Piotr Dziewierz
 • Aleks Litwinek
 • Sylwia Cebula
 • Andrzej Bratkowski
 • Sylwia Wzorek
 • Joanna Nowak-Wiktor
 • Ewa Michalaszek
 • Adam łyko
 • Grzegorz Szlachetka
 • Wojciech Stawowczyk
 • Alicja Karwowska
 • Katarzyna Wojda
 • Samsoor Dost Shaheed
 • Mateusz Pilch
Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 020  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 41 32 97

UCZESTNIK

P2PA sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Jakub Podgórski
 • Maciej Popławski
 • Patrycja Jędra
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 021  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 62 18 30

UCZESTNIK

GRUPAZ ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO sp. z o.o.

zespół autorski:

 • mgr inż. arch. Rafał Zygiel
 • mgr inż. arch. Szymon Polnik
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 022  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 37 85 46

UCZESTNIK

UNISM sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Konrad Weka
 • Artur Zakrzewski
 • Damian Misiura
 • Michał Polak
 • Sebastian Lapiński
 • Krzysztof Groszyk
 • konsultanci ARUP:
 • Wojciech Pietruk
 • Bartosz Marcol
 • Marek Skorupa
 • Mariusz Skruszeniec
 • Tomasz Wójcik

architekt krajobrazu konsultant:

 • Krzysztof Groszyk
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 023  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 51 21 73

UCZESTNIK

OPEN ARCHITEKCI sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Przemysław Kokot
 • Paweł Paradowski

współpraca (bez autorskich praw osobistych do opracowania konkursowego):

 • Katarzyna Ciżyńska
 • Bartłomiej Teodorczyk
 • Sebastian Przestrzelski
 • Monika Kalita
 • Anna Frączkowska
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 025  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 13 26 48

UCZESTNIK

BDR ARCHITEKCI sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Konrad Basan
 • Paweł Dadok
 • Maria Roj
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 026  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 15 10 12

UCZESTNIK

PAKO sp. z o.o.

zespół autorski:

 • Monika Anna Frydryszak
 • Lesław Jędruszczak
 • Adam Korczak
 • Jerzy Opiekulski
 • Aleksander Swinarski
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Opracowanie konkursowe o numerze 027  - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 84 72 09

UCZESTNIK

NM ARCHITEKCI TOMASZ MARCINIEWICZ
Zuzanna Szpocińska
Jerzy Grochulski

zespół autorski:

 • Tomasz Marciniewicz
 • Zuzanna Szpocińska
 • Jerzy Grochulski
 • Erwina Czerwińska
 • Karolina Kayzer
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć