Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Kryteria oceny

Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%.
Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego oraz krajobrazowo – przyrodniczego. Ponadto wyżej ocenione zostaną opracowania zapewniające rozwiązanie aktywizacji przestrzeni kampusu na poziomie parteru projektowanego budynku, a także możliwości przyszłej kontynuacji zabudowy. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.

Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku – 35%.
Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalne rozwiązania funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.

Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku – 30%
Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń. Maksymalna liczba punktów wynosi 30.

Każde z opracowań konkursowych zostanie ocenione przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady, wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy oceni opracowania konkursowe w sposób całościowy, zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu, przypisując punkty w skali od 1 do 100.