Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

08.01.2021r. - Odpowiedzie na pytania.

Pobierz skan »

13.01.2021r. - Odpowiedzie na pytania.

Pobierz skan »

 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje badaniami archeologicznymi dla terenu opracowania konkursowego. Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić w kosztach wykopu konieczność usuwania gruzu. W ramach kosztów prac projektowych przewidziana jest koordynacja badań archeologicznych i wszelkie działania w tym zakresie niezbędne do pozyskania decyzji na pozwolenie na budowę. Natomiast koszty samych badań archeologicznych będą po stronie Generalnego Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem 2.2.1 Regulaminu Konkursu: “koncepcję zagospodarowania Terenu Opracowania konkursowego wspólnie z rzutami poziomu parteru budynku z zaznaczonym układem wejść, podcieni, podjazdów itp. w skali 1:200, naniesioną na dostarczoną mapę (...)”.
Odpowiedź:
Tylko dla obszaru 7/6, który jest objęty decyzją LICP z dnia z dnia 13 listopada 2020r. o Nr 10/ŚRÓ/C1/20, a także zostanie objęty przyszłym wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Odpowiedź:
Zgodnie z decyzją LICP z dnia z dnia 13 listopada 2020r. o Nr 10/ŚRÓ/C1/20, tylko dla obszaru 7/6.
Odpowiedź:
Tak, można dowolnie wybrać materiał wykonania makiety, aczkolwiek z doświadczenia pracy przy innych konkursach, makiety z przezroczystej plexi nie spełniają swojej funkcji, dlatego Zamawiający odradza całkowicie przezroczyste makiety.
Odpowiedź:
Powiązania stanowią sugestie Zamawiającego co do zorganizowania grup przestrzeni i ich układ w budynku. Przedstawiony schemat został zaakceptowany przez przyszłych użytkowników obiektu. Projektant może zaproponować inne powiązania funkcjonalne, jeżeli uważa że budynek lepiej spełni swoją funkcję. Ewentualne odstępstwa zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy.
Odpowiedź:
Biuro 1-os. “Senior” ma charakteryzować się powierzchnią między 13 a 16 m2. Wyposażenie: biurko min. 140x70cm, stanowisko komputerowe, regał na dokumenty, w niektórych również zgodnie z kolumną wyposażenie również stół z krzesłami.
Odpowiedź:
Należy przyjąć numerację dla Gabinetu 2-os. - 2.2.1, dla Gabinetu 3-os - 2.2.2, dla Gabinetu 4-os. 2.2.3, dla Gabinetu 6-os. - 2.2.4, dla grupy pomieszczeń Gniazdo - 2.2.5 i pozostałe jego pomieszczenia 2.2.5.1. 2.2.5.2, 2.2.5.3, 2.2.5.4.
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym jest to nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację oraz wody powierzchniowe na tym terenie, czyli powierzchnia liczona w 100%, z wyłączeniem powierzchni tarasów i stropodachów liczonych w 50%.
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powierzchnia biologicznie czynna na dachu i stropodachu z nawierzchnią zapewniającą naturalną wegetację (o powierzchni nie mniejszej niż 10 m²), liczona jest jako 50%.
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przez powierzchnię biologicznie czynną na gruncie rodzimym należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, oraz wodę powierzchniową na tym terenie .
Odpowiedź:
Zgodnie z decyzją LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r., zgodę na wycinkę wydaje uprawniony Wydz. Ochrony Środowiska dla Dzielnicy, a także nakłada ewentualną rekompensatę za nią. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć proporcji nasadzeń, tym bardziej bez samego projektu zagospodarowania terenu, które jest częścią opracowania konkursowego. Do oceny i do uwzględnienia przez Projektanta.
Odpowiedź:
Projekt musi być zgodny z decyzją LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 I z dnia 13 listopada 2020r. interpretacja decyzji nie leży po stronie Organizatora. Nie mniej, w rozumieniu Organizatora, linia zabudowy jest narzędziem służącym kształtowaniu ładu przestrzennego, dlatego nie może tyczyć kondygnacji podziemnej, chyba że jest to bezpośrednio wskazane w opracowaniu planistycznym albo decyzji.
https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow/39-p-zespol-rzeczoznawcow-mpoia-rp/1193-opinia-nr-52-linia-zabudowy
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem 3.1 Kształtowanie zabudowy z WFU: „Atrakcyjny element urbanistyczny wpasowujący się w strukturę okolicznej zabudowy”. Na tym etapie Organizator nie jest w stanie bardziej doprecyzować tego punktu.
Odpowiedź:
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń skorelowana jest bezpośrednio z funkcją oraz ilością stanowisk w danym pomieszczeniu. Jeśli znajduje się w przedziale zawartym w standardzie powierzchni na osobę, można uśrednić wielkość pomieszczeń, dla przykładu: standard - 2-os. 9-11 m²/os., ilość stanowisk – 2, dlatego poprawne rozwiązanie mieści się w przedziale 18-22 m².
Odpowiedź:
Dopuszcza się zastosowanie zaokrąglenia, do decyzji Projektanta i do oceny przez Sąd Konkursowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z decyzją LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. wysokość budynku mierzona jest od poziomu chodnika przed głównym wejściem (tj. w narożniku Dobrej i Karowej).
Odpowiedź:
Projekt powinien być zgodny z decyzją LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r.. Interpretacja tej decyzji jest po stronie Projektanta.
Odpowiedź:
Projekt powinien być zgodny z decyzją LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. Interpretacja tej decyzji jest po stronie Projektanta.
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi Regulaminu konkursu: „Makieta powinna jasno pokazywać podział pomiędzy projektem na działce 7/6 a sugerowanym gabarytem na pozostałej części kwartału”. Można dowolnie wybrać materiał wykonania makiety.
Odpowiedź:
Pracownicy administracyjni i naukowi posiadają swoje gabinety i pomieszczenia biurowe, w których będą zostawiać okrycia wierzchnie. Szatnia ma spełniać miejsce tymczasowego pozostawienia okrycia i znajdować się w bliskiej lokalizacji głównego wejścia. Projektanci mogą zaproponować inne rozwiązanie, które zostanie ocenione przez Sąd Konkursowy.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby projekt był zgodny z decyzją LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r.. Zamawiający nie narzuca obowiązku budowania w ostrej granicy dla obszaru objętego konkursem na działce 7/6 ani dla gabarytu na działkach 7/3, 7/4 i 7/5 pozostawiając to do decyzji Projektanta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje warunkami zabudowy na działki 7/3, 7/4, i 7/5. Ta kwestia jest do oceny Projektanta. Zamawiający przekazuje informację, że w opracowaniach przygotowawczych zakładał, iż linia zabudowy domykający kwartał na północnej granicy działek 7/3, 7/4 i 7/5 powinna być odsunięta od granicy działki i od budynku o adresie Furmańska 9, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź:
Zamawiający preferuje stosowanie naturalnego oświetlenia w salach dydaktycznych, dopuszcza jednak zastosowanie innej formy doświetlenia, ze względu na dużą ilość pomieszczeń administracyjnych i badawczych wymagających dostępu do światła naturalnego i przewidywany szeroki trakt budynku.
Odpowiedź:
Możliwe jest poruszanie się w przedziale 16 500 - 16 810 m² powierzchni całkowitej, przy czym dolna granica nie może być mniejsza od 16 500 m². Najważniejszym parametrem dla Zamawiającego jest powierzchnia użytkowa i jej stosunek do powierzchni całkowitej. Nie określa się powierzchni garażu podziemnego, ani komunikacji funkcjonalnej, która zależy od indywidualnego rozwiązania Projektanta. Doliczono również około 1% rezerwy do powierzchni netto.
Odpowiedź:
Zgodnie z decyzją LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. – 100 miejsc postojowych, tak jak w Tabeli Programowej.
Odpowiedź:
W decyzji LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. jest mowa o indywidualnym kształtowaniu narożników Furmańska/Karowa i Karowa/Dobra. Zgodnie z punktem 3.1.3 Wytyczne przestrzenne z WFU, zamawiający przewiduje główne wejście od strony narożnika ulic Karowej i Dobrej. Główne wejście do budynku zgodnie z wytycznymi Zamawiającego powinno znaleźć się od ulicy Dobrej, jako osi uniwersyteckiej łączącej znajdujące się tam budynki UW: BUW, inwestycję przy Dobrej 55, czy Bednarskiej 2/4. Projektant może zaproponować inne rozwiązanie, które zostanie ocenione przez Sąd Konkursowy. Interpretacja decyzji LICP jest po stronie Projektanta.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby projekt był możliwy do realizacji na podstawie decyzji LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. oraz obowiązującymi przepisami i bez odstępstw od aktualnie obowiązujących przepisów, co oznacza brak możliwości stosowania parametrów zabudowy śródmiejskiej w projekcie.
Odpowiedź:
Sale dydaktyczne są współdzielone między jednostkami UW, tylko sale dydaktyczne z dopiskiem PAN należą wyłącznie do Polskiej Akademii Nauk i powinny być sytuowane w pobliżu jej pozostałych pomieszczeń. Dodatkowo patrz WFU 3.2 Program Lokalizacja Instytutów.
Odpowiedź:
Sale dydaktyczne są współdzielone między jednostkami UW, tylko sale dydaktyczne z dopiskiem PAN należą wyłącznie do Polskiej Akademii Nauk i powinny być sytuowane w pobliżu jej pozostałych pomieszczeń. Dodatkowo patrz WFU 3.2 Program Lokalizacja Instytutów.
Odpowiedź:
Gniazdo studentów ma być dostępne dla wszystkich jednostek UW.
Odpowiedź:
Komunikacja funkcjonalna jest to powierzchnia przeznaczona dla ruchu wewnątrz budynku np. korytarze, pochylnie itp.
Odpowiedź:
Komunikacja funkcjonalna zalicza się do Powierzchni Ruchu. Należy rozumieć, że Zamawiający zakłada poglądowo, iż Komunikacja Funkcjonalna wynosi ok. 0,18 * powierzchni netto.
Odpowiedź:
Komunikacja funkcjonalna zaliczana jest do powierzchni ruchu zgodnie z wyjaśnieniem WFU ze strony 48, natomiast komunikacja aktywizująca powinna być zaliczona do powierzchni użytkowej.
Odpowiedź:
Nie. Pomieszczenia służące celowości obiektu powinny być zaliczone do powierzchni użytkowej podstawowej, natomiast pomieszczenia wspomagające celowość powinny być wliczane do powierzchni użytkowej pomocniczej. Przykład: pokoje socjalne powinny być zaliczone do powierzchni użytkowej pomocniczej, a wydzielone pomieszczenia do konsultacji, czy sale konferencyjne do powierzchni użytkowej podstawowej, zgodnie z wyjaśnieniami WFU ze str. 48.
Odpowiedź:
Zgodnie z wyjaśnieniami z WFU ze str. 48 usługi społeczne zaliczane są do powierzchni użytkowej pomocniczej, natomiast pomieszczenia techniczne do powierzchni usługowej.
Odpowiedź:
Tak. Sposób jej rozmieszczenia jest do decyzji Projektanta.
Odpowiedź:
Rezerwa dotyczy powierzchni netto, stanowi zapas powierzchni bez przypisanej funkcji. Nie należy jej ujmować w zestawieniu powierzchni.
Odpowiedź:
Na obecnym etapie nie są znane wymogi i ograniczenia wynikające z bliskości siedziby BBN.
Odpowiedź:
Na obecnym etapie nie są znane wymogi i ograniczenia wynikające z bliskości siedziby BBN.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby projekt spełniał integralnie parametry decyzji LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r.
Odpowiedź:
Tak, jest to poprawna powierzchnia. Gabinet pracy wspólnej w formie hot-desk.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16: Należy przyjąć numerację dla Gabinetu 2-osobowego - 2.2.1, dla Gabinetu 3-osobowego - 2.2.2, dla Gabinetu 4-osobowego 2.2.3, dla Gabinetu 6-osobowego - 2.2.4, dla grupy pomieszczeń Gniazdo - 2.2.5 i pozostałe jego pomieszczenia 2.2.5.1. 2.2.5.2, 2.2.5.3, 2.2.5.4.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby projekt spełniał integralnie parametry decyzji LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. Interpretacja tej decyzji należy do Projektanta.
Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem Zamawiający oczekuje aby projekty konkursowe miały powierzchnię całkowitą w przedziale 16 500 - 16 810 m², przy czym dolna granica nie może być mniejsza od 16 500 m² . W przypadku możliwości optymalizacji powierzchni, będą one realizowane na późniejszych etapach prac projektowych.
Odpowiedź:
Ilość kondygnacji podziemnych ma spełniać integralnie parametry decyzji LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. Interpretacja tych decyzji należy do Projektanta. Planowanie ilości kondygnacji podziemnych należy również skorelować z planowanymi kosztami robót budowlanych.
Odpowiedź:
Studenci: 1400; Doktoranci: 100; Pracownicy administracyjni: 95; Pracownicy naukowi: 350.
Odpowiedź:
Ilość kondygnacji od wewnętrznej strony działki ma spełniać integralnie parametry decyzji LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. Interpretacja tych decyzji należy do Projektanta.
Odpowiedź:
Tak, jest możliwość przesadzenia drzew, o ile spełnia to integralnie parametry decyzji LICP Nr 10/ŚRÓ/C1/20 z dnia 13 listopada 2020r. Interpretacja tych decyzji należy do Projektanta.
Odpowiedź:
Jest to przybliżona suma wszystkich pomieszczeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Podział na pomieszczenia należy do decyzji Projektanta.